Get Advantage - PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU

PARTNERSTVÁ PRINÁŠAJÚCE VÝHODU


Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť getCLIENTS s. r. o., IČO 44 728 310, so sídlom Krásna 27, Bratislava 821 05, Slovenská republika.

Aké informácie zhromažďujeme

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. 

Vždy dbáme najmä na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd a právom chránených záujmov dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

- základné údaje, ako sú vaše meno a priezvisko

- kontaktné údaje, ktorými sú adresa, email, telefónne číslo

- fakturačné údaje, v prípade, že ste našim klientom, ktorý si objednal služby alebo produkt

- informácie o využívaní našich produktov, služieb alebo newslettra.

Ako používame zhromažďované informácie

Informácie zhromažďujeme za účelom realizácie služieb a produktov, o ktoré dotknutá osoba prejavila záujem. Osobné informácie spracúvame v súlade s príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.

Doba uchovávania osobných údajov

Údaje spracúvame po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

V prípade plnenia zákonnej povinnosti budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Transparentnosť a možnosť voľby

Nad informáciami, ktoré zhromažďujeme máte neustále kontrolu.

- Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

- Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

- Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonné.

- Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

- Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

- Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami. 

- Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Bezpečnosť zhromažďovaných informácií

Priebežne pracujeme na tom, aby sme našu spoločnosť chránili pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. 

Dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia.

Prístup k osobným informáciám majú len oprávnené osoby.

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť písomne na adrese getCLIENTS s.r.o., Krásna 27, 821 05 Bratislava.

Človek sa učí celý život a ja som cítila, že napriek mnohým rokom "šéfovania" sa potrebujem zlepšovať, zdokonaľovať. Nevedela som, do čoho idem, ale výsledok stál za to! Dozvedela som sa veľa nových vecí a spoznala som úžasných ľudí. Ďakujem Lenke a Katke, ich firme a entuziazmu, vďaka ktorému pomáhajú mnohým ľuďom byť  zručnejšími, profesionálnejšími a ľudskejšími.

Iveta Míšová, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR